Judge Of The High Court In Malaya / Sabah And Sarawak 2010

Hits: 12355
Print

JUDGE OF THE HIGH COURT IN MALAYA / SABAH AND SARAWAK

No. Name Date of Appointment
1. YA Dato’ Mariana binti Haji Yahya  14.04.2010
2. YA Dr. Badariah binti Sahamid 14.04.2010
3. YA Tuan Azman bin Abdullah 14.04.2010
4. YA Dato’ Hinshawati bin Shariff 14.04.2010
5. YA Tuan Haji Mohd Yazid bin Haji Mustafa 14.04.2010
6. YA Tuan Haji Zainal Azman bin Abdul Aziz 14.04.2010
7. YA Puan Yew Jen Kie 14.04.2010
8. YA Dato’ Ahmadi bin Haji Asnawi 14.04.2010
9. YA Tuan Zamani bin A.Rahim 14.04.2010
10. YA Tuan Ong Lam Kiat Vernon 14.04.2010
11. YA Dato’ Abdul Rahman bin Sebli 09.08.2010
12. YA Dato’ Zaleha binti Yusof 09.08.2010
13. YA Datuk Halijah binti Abbas 09.08.2010
14. YA Dato’ Mary Lim Thiam Suan 09.08.2010
15. YA Tuan Kamardin bin Hashim 09.08.2010
16. YA Tuan Yaacob bin Haji Md.Sam 09.08.2010
17. YA Datin Zabariah binti Mohd. Yusof 09.08.2010
18. YA Tuan Anantham a/l V S Kasinather 09.08.2010