Saturday, 15 August 2020
A
A
A
A-
Font
A+
logo
 
Sitemap

JAC 's Secretary Office

 • Klik pada gambar untuk melihat penuh

  1. That the Meeting of the Judicial Appointments Commission is held at least ONCE a month.
  1. That the notice of Meeting of the Judicial Appointments Commission is sent to the Commissioners at least TEN (10) days from the date the meeting is scheduled to be held.
  1. To send acknowledgment letters within THREE WORKING (3) days from the date of receipt from proposers suggested candidates for positions in the superior courts.
  1. To ensure requests for confidential screening reports on the integrity of each superior court judge candidate are sent to the Royal Malaysian Police, Malaysian Anti-Corruption Commission, Companies Commission of Malaysia ant the Malaysia Department of Insolvency within ONE (1) day from the date of receipt of applications by the Judicial Appointments Commission.
  1. To ensure the report on the selection of superior court judges is submitted to the Chairman of the Judicial Appointments Commission within SEVEN (7) days after a Selection Meeting of the Judicial Appointments Commission.
  1. To ensure that the extension of tenure of Commissioners is submitted to YAB The Prime Minister THREE (3) months before the expiry of the appointment.New appointments must be made SIX (6) months before the position become vacant.
  1. To prepare the Commission's Annual Reports before the sitting of the First Term of Parliament the following year.

  Clients Charter Acquisition Year 2020 Click To View

 • ELEMENTS OF CLIENTS CHARTER

  CLIENTS CHARTER ACQUISITION YEAR 2020

  JAN

  FEB

  MAC

  APR

  MAY

  JUN

  JULY

  AUG

  SEP

  OCT

  NOV

  DEC

  That the Meeting of the Judicial Appointments Commission is held at least ONCE a month.

  100%(1/12)  100% (2/12)  -  -  100% (3/12)  100% (4/12)  100% (5/12)           

  That the notice of Meeting of the Judicial Appointments Commission is sent to the Commissioners at least TEN (10) days from the date the meeting is scheduled to be held.

  100%

   100%  -  -  100%  100%  100%        

   

  To send acknowledgment letters within THREE (3) working days from the date of receipt from proposers suggested candidates for positions in the superior courts.

  100%

   -  -  -  -  -   -         

   

  To ensure requests for confidential screening reports on the integrity of each superior court judge candidate are sent to the Royal Malaysian Police, Malaysian Anti-Corruption Commission, Companies Commission of Malaysia ant the Malaysia Department of Insolvency within ONE (1) day from the date of receipt of applications by the Judicial Appointments Commission.

   -

   -  -  - 100%         

   

  To ensure the report on the selection of superior court judges is submitted to the Chairman of the Judicial Appointments Commission within SEVEN (7) days after a Selection Meeting of the Judicial Appointments Commission.

   -

   -  -        

   

  To ensure that the extension of tenure of Commissioners is submitted to YAB The Prime Minister THREE (3) months before the expiry of the appointment. New appointments must be made six (6) months before the position become vacant.

  -  -  - 100%   100%          

   

  To prepare the Commission's Annual Reports before the sitting of the First Term of Parliament the following year.

  100%

   100%  100% 100%   100% -          
 • No. Year
   1. Human Resource Management Comprehensive Planning 2011 - 2015
   2. Human Resource Management Comprehensive Planning 2016 - 2020
 • 20 - 21 February 2020

  Hotel Balik Pulau | Melaka

 • 1 October 2019

  Meeting Room Judicial Appointments Commission | Palace of Justice

 • 21 November 2019

  Muzium Penjara Malaysia | Melaka

 • Click picture for full view

 •  

  YBerusaha. Encik Qalam Zainuddin bin Sani
  27 August 2019 - Till Now

   

  YBhg. Dato' Indera Noridah binti Abdul Rahim
  SIMP, DPSM
  27 February 2019 - 21 August 2019

   

  YBhg. Datuk Wan Khairilanwar bin Wan Muhammad
  PMW, KMN, BSK
  15 May 2017 - 26 February 2019

   

  YBhg. Datuk Hamidah binti Khalid
  PMW, KMN
  16 February 2009 - 13 April 2017

   

   

 • UNIT KEURUSETIAAN, LATIHAN DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA

  KEURUSETIAAN

  1. Bertanggungjawab kepada Setiausaha Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (SPK) dalam melaksanakan keputusan Suruhanjaya berhubung dengan pentadbiran keadilan;
  2. Bertanggungjawab mengenai urusan pemilihan dan pelantikan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi dan Pesuruhjaya Kehakiman termasuk pelantikan Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya dan Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak;
  3. Mendapatkan tarikh mesyuarat Suruhanjaya sekurang-kurangnya sekali sebulan pada bila-bila masa dan di mana-mana tempat yang ditentukan oleh Pengerusi. Notis mesyuarat hendaklah dikeluarkan kepada anggota-anggota Suruhanjaya sekurang-kurangnya sepuluh hari secara bertulis atau melalui mel elektronik;
  4. Menyedia dan mengemukakan kertas perakuan kepada YAB Perdana Menteri bagi pelantikan jawatan Anggota Suruhanjaya di bawah Perenggan 5(1)(e) dan (f) Akta 695 untuk memegang jawatan selama tempoh dua tahun dan pelantikan semula tetapi tidak lebih daripada dua penggal;
  5. Bertanggungjawab menyiar dalam Warta Pelantikan anggota Suruhanjaya dan tempoh pelantikan mereka;
  6. Membuat peraturan-peraturan bagi maksud melaksanakan atau menguatkuasakan peruntukan Akta 695, termasuk peraturan-peraturan berhubungan dengan proses dan kaedah pemilihan yang hendaklah digunakan oleh Suruhanjaya dalam membuat pemilihan dan syornya di bawah Akta 695;
  7. Menyediakan Kertas Jemaah Menteri, maklumbalas keputusan Jemaah Menteri dan jawapan Parlimen yang berkaitan dengan isu Suruhanjaya;
  8. Mengemaskini biodata dan senarai hakim-hakim mahkamah atasan;
  9. Bertanggungjawab ke atas sebarang pindaan kepada Akta Saraan Hakim 1971 (Akta 45) dan Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009 (Akta 695);
  10. Urusetia kepada Jawatankuasa Kod Etika Hakim 2009;
  11. Urusetia kepada Pengisytiharaan Harta Hakim dengan berkuatkuasanya Pekeliling Ketua Hakim Negara Bilangan 1 2012;
  12. Urusetia pencalonan Anugerah Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Negeri dan Persekutuan bagi hakim-hakim mahkamah atasan;
  13. Menguruskan Persaraan atas Kepentingan Negara Pegawai Undang-Undang Kehakiman yang dilantik sebagai Pesuruhjaya Kehakiman;

  LATIHAN

  1. Urusetia kepada Akademi Kehakiman; dan

  HUBUNGAN ANTARABANGSA

  2. Bertanggungjawab terhadap semua aspek berkaitan dengan hubungan antarabangsa.

   

  UNIT SUMBER MANUSIA DAN PENTADBIRAN

  SUMBER MANUSIA

  1. Mengendalikan segala urusan yang berkaitan dengan sumber manusia seperti pelantikan, pengesahan dalam perkhidmatan, perjawatan, pencen, cuti dan seumpamanya;
  2. Mengurus dan menyelaras pelan latihan pegawai/kakitangan dan urus setia Jawatankuasa Latihan;
  3. Penyediaan Buku Log Latihan Jabatan
  4. Urusetia JKTU;
  5. Memantau dan mengemaskini maklumat dalam HRMIS;

  PENTADBIRAN

  1. Menguatkuasakan peraturan dan langkah-langkah keselamatan fizikal, dokumen dan peribadi; sepertimana yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Keselamatan JPM;
  2. Pengurusan fail;
  3. Menyelenggara kebersihan, kelengkapan dan keperluan logistik pejabat SPK;
  4. Menyelaras giliran pegawai bertugas di parlimen di Peringkat Dasar dan Jawatankuasa ketika Perbahasan Belanjawan Tahunan dan Perbekalan Tambahan; dan
  5. Menyelaras semakan myPortfolio

   

  UNIT KEWANGAN

  KEWANGAN

  1. Bertanggungjawab kepada Setiausaha Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dalam melaksanakan keputusan Suruhanjaya berhubung dengan fungsi khidmat pengurusan;
  2. Menyediakan Anggaran Belanjawan Tahunan Bagi Perbelanjaan Mengurus dan Perbelanjaan Pembangunan SPK;
  3. Mengawal dan memantau perbelanjaan peruntukan jabatan;
  4. Mengurus dan menyelaras dokumen pembayaran gaji bulanan pegawai dan kakitangan tepat pada tarikh yang ditetapkan oleh Jabatan Akautan Negara;
  5. Mengeluarkan Pesanan Tempatan dan Waran Perjalanan;
  6. Mengurus dan memantau penyata penyesuaian filmsi;
  7. Mengendalikan urusan perolehan harta modal/ inventori, alatulis, pakaian seragam, akhbar, majalah dan lain-lain bahan bacaan;
  8. Memproses semua tuntutan dan pengurusan panjar wang runcit;
  9. Pengurusan Aset dan Stor;
  10. Memproses kelulusan permohonan pinjaman kenderaan, pembiayaan komputer, kelab rekreasi dan sukan, pendahuluan diri, pendahuluan pelbagai, elaun pakaian panas, elaun perbatuan;
  11. Mengendalikan segala urusan yang berkaitan dengan kontrak; 12. Urusetia Jawatankuasa Perolehan;
  13. Menyelaras teguran audit;
  14. Menguruskan segala urusan berkaitan kelulusan Pegawai Pengawal; dan 15. Urusetia JPKA/JKPAK;

   

  UNIT PENYELIDIKAN DAN PERHUBUNGAN AWAM

  PENYELIDIKAN

  1. Menyediakan Laporan Tahunan Suruhanjaya setiap tahun dan mengemukakan kepada Parlimen tidak lewat daripada mesyuarat pertama Parlimen tahun yang berikutnya;
  2. Mengkaji semula dan mengesyorkan program kepada Suruhanjaya untuk dikemukakan kepada YAB Perdana Menteri bagi memperbaiki pentadbiran keadilan termasuk melaksanakan sebarang penambahbaikan untuk membolehkan Suruhanjaya melaksanakan fungsinya secara berkesan atau yang berkesampingan dengan pelaksanaan fungsinya di bawah Akta 695; dan

  PERHUBUNGAN AWAM

  1. Pegawai Pengaduan Awam Jabatan dalam menyelaras aduan-aduan awam yang diterima oleh SPK.

   

  UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

  TEKNOLOGI MAKLUMAT (ICT)

  1. Menyedia, menyelenggara dan menyimpan dalam bentuk yang sepatutnya kesemua Minit Mesyuarat Suruhanjaya;
  2. Menyelenggara dan memastikan operasi server dan rangkaian sentiasa berjalan lancar;
  3. Merumus dan melaksanakan mekanisme bagi pemilihan dan pelantikan hakim mahkamah atasan;
  4. Membangun dan mengemaskini laman web SPK dan memasukkan ruang khas tatacara permohonan daripada orang berkelayakan bagi pemilihan hakim-hakim ke mahkamah atasan;
  5. Mendapatkan persetujuan bersama bagi mengakses maklumat daripada Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun yang berkaitan dengan urusan rasmi SPK; dan
  6. Jawatankuasa Pengurusan Induk Laman Web dan Jawatankuasa Pengurusan dan Teknikal Laman Web.

 •  No.  Year
   1. Strategic Planning Secretary Office Judicial Appointments Commission 2011 - 2015
   2. Strategic Planning Secretary Office Judicial Appointments Commission 2016 - 2020
 • 6 December 2019

  Bilik Mesyuarat Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman | Istana Kehakiman

 • In carrying out the functions of the Judicial Appointments Commission, the Government has established a secretariat for the Judicial Appointments Commission (Secretariat of the Commission), the Office of the Secretary, Judicial Appointments Commission by the Warrant of Employment Number A12 of 2009 dated January 28, 2009, effective on February 1, 2009


  The functions of the Office of the Secretary, of the Judicial Appointments Commission are to:

  1. Manage the appointments of members of the Judicial Appointments Commission under subsections 5 (1) (e) and (f) of Act 695;
  2. Process all proposals and applications for the election and appointment of a superior court judges;
  3. Prepare all documents for commission’s;
  4. Implement the Commission's decision;
  5. Provide tentative schedule of Commission Meetings;
  6. Prepare annual report;
  7. Conduct a reviews of the administration of justice
  8. Prepare memorandums of the Cabinet / feedback for the Cabinet Meeting; and
  9. Develop and maintain the website of the Judicial Appointments Commission.

 •  VISION 
  To be the best Secretariat in the selection for appointment and professional development of superior court judges.
   MISSION 
  To ensure that the selection for appointment and professional development of superior court judges is conducted in a transparent manner according to the law. 
   OBJECTIVE 
  To perform the function of managing the professional development and selection for appointment of superior court judges efficiently, effectively and orderly.
   
   SHARED VALUES 
   Integrity 
  To perform duties with trust and responsibility based on outstanding work ethics.
   Knowledgeable 
  Inculcating a spirit of continuous learning and a culture of knowledge sharing.
   Professional 
  Committed and proactive in providing efficient and effective service beyond expectations.
   Discipline 
  Keeping time and observing rules and regulations.
   Responsive 
  Alert to the needs of stakeholders and clients.
   Innovative and Creative 
  Striving to improve in line with organizational objectives.
   Cooperation 
  Working together in the execution of duties.

Copyright Reserved © 2019 Judicial Appointments Commission


 • Last Updated : Thursday 13 August 2020.

QR Code

Now you can browse Official Website of Judicial Appointments Commission mobile version via Smartphone with official website QR Code.

 

Best viewed using latest browser with resolution 1024 x 768 pixel.

Copyright | Disclaimer | Security Policy | Privacy Policy

Poll

Maps

Address

JUDICIAL APPOINTMENTS COMMISSION,
Level 5, North Block, Palace of Justice,
Precinct 3, 62506 Putrajaya, Malaysia.

Tel      03 8880 3545 / 3546
Fax     03 8880 3549
Email  setiausaha@jac.gov.my

Site Counter Today 1 | Yesterday 111 | Week 1199 | Month 2717 | All 3157084