Ringkasan 2017

RINGKASAN PELANTIKAN HAKIM MAHKAMAH ATASAN TAHUN 2017
Bil. Hakim Mahkamah Atasan Bilangan Pelantikan
1. Ketua Hakim Negara, Malaysia 1
2. Presiden Mahkamah Rayuan, Malaysia 1
3. Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya 1
4. Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak 0
5. Hakim Mahkamah Persekutuan 2
6. Hakim Mahkamah Rayuan 3
7. Hakim Mahkamah Tinggi 11
8. Pesuruhjaya Kehakiman 12
  Jumlah 31

Ketua Hakim Negara, Malaysia

Ketua Hakim Negara, Malaysia
Nama Tarikh Pelantikan
YAA Tan Sri Md Raus bin Sharif
01.04.2017

Presiden Mahkamah Rayuan, Malaysia

Presiden Mahkamah Rayuan, Malaysia
Nama Tarikh Pelantikan
YAA Tan Sri Dato' Seri Zulkefli bin Ahmad Makinudin
01.04.2017

Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya

Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya
Nama Tarikh Pelantikan
YAA Tan Sri Dato' Sri Ahmad bin Haji Maarop 01.04.2017

Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak

Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak
Nama Tarikh Pelantikan
 -  -

Hakim Mahkamah Persekutuan

Hakim Mahkamah Persekutuan
Bil. Nama Tarikh Pelantikan
1. YA Datuk Dr. Prasad Sandosham Abraham 30.01.2017
2.
YA Dato' Alizatul Khair binti Osman Khairuddin  23.09.2017

Hakim Mahkamah Rayuan

Hakim Mahkamah Rayuan
Bil. Nama Tarikh Pelantikan
1. YA Dato' Suraya binti Othman 23.09.2017
2. YA Datuk Yeoh Wee Siam  23.09.2017
3. YA Dato' Rhodzariah binti Bujang  23.09.2017

Hakim Mahkamah Tinggi

Hakim Mahkamah Tinggi
 Bil. Nama Tarikh Pelantikan
1. YA Datuk Azimah binti Omar 30.01.2017
2. YA Tuan Gunalan a/l Muniandy 30.01.2017
3. YA Tuan Lim Chong Fong 30.01.2017
4. YA Dato' Nordin bin Hassan 30.01.2017
5. YA Dato’ Azmi bin Ariffin 30.01.2017
6. YA Puan Noorin binti Badaruddin 30.01.2017
7. YA Tuan Collin Lawrence Sequerah 30.01.2017
8. YA Tuan Azizul Azmi bin Adnan 30.01.2017
9. YA Tuan Mohamed Zaini bin Mazlan 30.01.2017
10. YA Tuan Mohd Nazlan bin Mohd Ghazali 30.01.2017
11. YA Tuan Azhahari Kamal bin Ramli 30.01.2017

Pesuruhjaya Kehakiman

Pesuruhjaya Kehakiman
Bil. Nama Tarikh Pelantikan
1. YA Datin Faizah binti Jamaludin 01.03.2017
2. YA Puan Rohani binti Ismail 27.03.2017
3. YA Tuan Dean Wayne Daly 27.03.2017
4. YA Tuan Mat Ghani bin Abdullah 27.03.2017
5. YA Tuan Asmadi bin Husin 27.03.2017
6. YA Datin Zalita binti Dato’ Haji Zaidan 27.03.2017
7. YA Dato’ Ahmad Kamal bin Md. Shahid 27.03.2017
8. YA Tuan Anselm Charles Fernandis 27.03.2017
9. YA Tuan Mohd Ivan bin Hussein 27.03.2017
10. YA Tuan Ahmad Shahrir bin Mohd Salleh 27.03.2017
11. YA Tuan Bexter Agas Michael 27.03.2017
12. YA Puan Celestina Stuel Galid 27.03.2017