Hakim Mahkamah Rayuan

Bil. Nama Tarikh Pelantikan
1. YA Datuk Dr. Haji Hamid Sultan bin Abu Backer 
 08.01.2013
2. YA Datuk Dr. Badariah binti Sahamid 
 12.09.2014
3. YA Datuk Kamardin bin Hashim 
 21.03.2016
4. YA Datuk Yaacob bin Haji Md. Sam 
 21.03.2016
5. YA Datuk Abdul Karim bin Abdul Jalil 
 21.03.2016
6. YA Dato' Suraya binti Othman 23.09.2017
7. YA Datuk Hanipah binti Farikullah 27.04.2018
8 YA Datuk Wira Kamaludin bin Md. Said 27.04.2018
9. YA Datuk Lau Bee Lan 26.11.2018
10. YA Dato' Mohamad Zabidin bin Mohd Diah 26.11.2018
11. YA Datuk Nor Bee binti Ariffin 26.11.2018
12. YA Dato' Has Zanah binti Mehat 26.11.2018
13. YA Dato' Lee Swee Seng 08.08.2019
14. YA Datuk Hajjah Azizah binti Haji Nawawi 08.08.2019
15. YA Datuk Vazeer Alam bin Mydin Meera 08.08.2019
16. YA Tuan Ravinthran a/l Paramaguru 08.08.2019
17. YA Dato' Hadhariah binti Syed Ismail 05.12.2019
18. YA Dato' Abu Bakar bin Jais 05.12.2019
19. YA Tuan Nantha Balan a/l E.S. Moorthy 05.12.2019
20. YA Dato’ Indera Mohd. Sofian Bin Tan Sri Abd Razak 25.03.2020
21. YA Datuk Supang Lian 25.03.2020
22. YA Dato’ Lee Heng Cheong 25.03.2020
23. YA Dato’ Haji Ahmad Nasfy Bin Haji Yasin 25.03.2020
24. YA Dato’ Che Mohd Ruzima Bin Ghazali 25.03.2020
25. YA Tuan Gunalan a/l Muniandy 25.03.2020
26. YA Dato’ Nordin Bin Hassan 25.03.2020
27. YA Tuan Darryl Goon Siew Chye 25.03.2020