Pesuruhjaya Kehakiman

 1. YA Dato' Ahmad Shahrir bin Mohd Salleh - 27.03.2017
 2. YA Dato' Sri Latifah Binti Haji Mohd Tahar - 03.05.2019
 3. YA Dato' Amarjeet Singh A/L Serjit Singh - 03.05.2019
 4. YA Tuan Awang Armadajaya Bin Awang Mahmud - 03.05.2019
 5. YA Datuk Duncan Sikodol - 03.05.2019
 6. YA Tuan Muniandy A/L Kannyappan - 03.05.2019
 7. YA Dr Shahnaz Binti Sulaiman - 03.05.2019
 8. YA Puan Evrol Mariette Peters - 03.05.2019
 9. YA Tuan Christopher Chin Soo Yin - 03.05.2019
 10. YA Tuan Ong Chee Kwan - 03.05.2019
 11. YA Puan Maidzuara Binti Mohammed - 03.05.2019
 12. YA Tuan Mohd Radzi Bin Abdul Hamid - 03.05.2019
 13. YA Datuk Haji Aslam bin Zainuddin - 28.11.2019
 14. YA Dato’ Norsharidah binti Áwang - 28.11.2019 
 15. YA Dato’ Julie Lack - 28.11.2019
 16. YA Dato’ Fredrick Indran X.A. Nicholas - 28.11.2019
 17. YA Tuan Wong Siong Tung - 28.11.2019
 18. YA Tuan Khairil Azmi bin Haji Mohamad Hasbie - 28.11.2019
 19. YA Tuan Leonard David Shim - 28.11.2019
 20. YA Tuan Nadzarin bin Wok Nordin - 28.11.2019
 21. YA Tuan George Varughese - 28.11.2019
 22. YA Tuan Quay Chew Soon - 28.11.2019
 23. YA Tuan Wong Hok Chong - 28.11.2019
 24. YA Tuan Atan Mustaffa Yussof Ahmad - 28.11.2019
 25. YA Tuan Anand Ponnudurai - 28.11.2019
 26. YA Dato' Rohana binti Abd. Malek - 03.01.2020
 27. YA Tuan Tee Geok Hock - 03.01.2020
 28. YA Datuk Hajah Zaleha Rose Binti Datuk Haji Pandin - 10.07.2020
 29. YA Dato’ Azhar Bin Abdul Hamid - 10.07.2020
 30. YA Dr. Arik Sanusi Bin Yeop Johari - 10.07.2020
 31. YA Datuk Amirudin Bin Abd Rahman - 10.07.2020
 32. YA Puan Mahazan Binti Mat Taib - 10.07.2020
 33. YA Tuan Bhupindar Singh a/l Gurcharan Singh Preet - 10.07.2020
 34. YA Puan Alice Loke Yee Ching - 10.07.2020
 35. YA Tuan Ahmad Murad Bin Abdul Aziz - 10.07.2020
 36. YA Puan Liza Chan Sow Keng - 10.07.2020
 37. YA Tuan Wan Muhammad Amin Bin Wan Yahya - 10.07.2020
 38. YA Tuan Alexander Siew How Wai - 10.07.2020