Ringkasan 2007

RINGKASAN PELANTIKAN HAKIM MAHKAMH ATASAN 2007

No. Hakim Mahkamah Atasan Bilangan Pelantikan
1. Ketua Hakim Negara, Malaysia 1
2. Presiden Mahkamah Rayuan, Malaysia 2
3. Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya 1
4. Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak 0
5. Hakim Mahkamah Persekutuan 2
6. Hakim Mahkamah Rayuan 7
7. Hakim Mahkamah Tinggi 18
8. Pesuruhjaya Kehakiman 16
  Jumlah 47

Ketua Hakim Negara, Malaysia

Ketua Hakim Negara, Malaysia 
Nama Tarikh Pelantikan
YAA Datuk Abdul Hamid Bin Haji Mohamad 11.12.2007

Presiden Mahkamah Rayuan, Malaysia

Presiden Mahkamah Rayuan, Malaysia 
Nama Tarikh Pelantikan
YAA Datuk Abdul Hamid Bin Haji Mohamad 05.09.2007
YAA Tan Sri Dato’ Seri Zaki bin Tun Azmi 05.12.2007

Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya

Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya 
Nama Tarikh Pelantikan
YAA Datuk Alauddin bin Dato’ Mohd. Sheriff 05.09.2008

Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak

Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak
Nama Tarikh Pelantikan
   

Hakim Mahkamah Persekutuan

Hakim Mahkamah Persekutuan 
Bil. Nama Tarikh Pelantikan
1. YA Tun Dato’ Seri Zaki bin Tun Azmi 05.09.2007
2. YA Dato’ Zulkefli bin Ahmad Makinudini 05.09.2007

Hakim Mahkamah Rayuan

Hakim Mahkamah Rayuan 
Bil. Nama Tarikh Pelantikan
1. YA Dato’ Haji Abdul Malik bin Haji Ishak 18.07.2007
2. YA Dato’ Nihrumala Segara a/l M.K.Pillay 18.07.2007
3. YA Dato’ Wira Abu Samah bin Nordin 18.07.2007
4. YA Dato' Wan Adnan bin Muhamad 18.07.2007
5. YA Datuk Sulong Matjeraie  18.07.2007
6. YA Dato’ Ahmad bin Haji Maarop 18.07.2007
7. YA Dato’ Sulaiman bin Daud  18.07.2007

Hakim Mahkamah Tinggi di Malaya/ Sabah dan Sarawak

Hakim Mahkamah Tinggi di Malaya/ Sabah dan Sarawak
Bil. Nama Tarikh Pelantikan
1. YA Dato' Haji Abd. Halim bin Aman 11.04.2007
2. YA Tuan David Wong Dak Wah 11.04.2007
3. YA Dato’ Rohana binti Yusuf 11.04.2007
4. YA Dato’ Aziah binti Ali 11.04.2007
5. YA Datuk Nurchaya binti Haji Arshad 11.04.2007
6. YA Dato’ Zulkifli bin Bakar 11.04.2007
7. YA Dato’ Mohd Zaki bin Md. Yasin 11.04.2007
8. YA Dato’ Mohd Azman bin Husin 11.04.2007
9. YA Dato’ Mohd Sofian bin Tan Sri Abd. Razak 05.09.2007
10. YA Dato’ Tengku Maimun binti Tuan Mat 05.09.2007
11. YA Tuan Abdul Alim bin Abdullah 05.09.2007
12. YADato’ Haji Ghazali bin Haji Cha 05.09.2007
13. YA Datuk John Louis O’hara 05.09.2007
14. YA Puan Rosnaini binti Saub 05.09.2007
15. YA Datuk Lim Yee Lan 05.09.2007
16. YA Dato’ Suraya binti Othman 05.09.2007
17. YA Dato’ Abd. Rahim bin Uda 05.09.2007
18. YA Puan Noor Azian binti Shaari 05.09.2007

Pesuruhjaya Kehakiman

Pesuruhjaya Kehakiman
Bil Nama Tarikh Pelantikan
1. YA Dato’ Haji Mohd Zawawi bin Salleh  01.03.2007
2. YA Tuan Ahmad Zaid bin Ibrahim 01.03.2007
3. YA Dr. Haji Hamid Sultan bin Abu Backer 01.03.2007
4. YA Tuan Abang Iskandar bin Abang Hashim 01.03.2007
5. YA Puan Nallini a/p Pathnanathan 01.03.2007
6. YA Dato’ Mariana binti Haji Yahya 01.03.2007
7. YA Dr. Badariah binti Sahamid 01.03.2007
8. YA Tuan Ridwan bin Ibrahim 01.03.2007
9. YA Tuan Azman bin Abdullah 10.08.2007
10. YA Dato’ Hinshawati binti Shariff 10.08.2007
11. YA Tuan Haji Mohd Yazid bin Haji Mustafa 10.08.2007
12. YA Tuan Haji Zainal Azman bin Abdul Aziz 10.08.2007
13. YA Puan Yew Jen Kie 10.08.2007
14. YA Dato’ Ahmadi bin Haji Asnawi 10.08.2007
15. YA Tuan Zamani bin A.Rahim 10.08.2007
16. YA Tuan Ong Lam Kiet Vernon    10.08.2007