Ringkasan 2009

RINGKASAN PELANTIKAN HAKIM MAHKAMAH ATASAN TAHUN 2009
Bil. Hakim Mahkamah Atasan Bilangan Pelantikan
1. Hakim Mahkamah Persekutuan 6
2. Hakim Mahkamah Rayuan 8
3. Hakim Mahkamah Tinggi 6
4. Pesuruhjaya Kehakiman 35
  Jumlah 55

Hakim Mahkamah Persekutuan

Hakim Mahkamah Persekutuan
Bil. Nama Tarikh Pelantikan
1. YA Datuk Gopal Sri Ram 15.04.2009
2. YA Datuk Wira Hj. Mohd Ghazali bin Mohd Yusoff 15.04.2009
3. YA Dato' James Foong Cheng Yuen 15.04.2009
4. YA Dato' Md Raus bin Sharif 14.10.2009
5. YA Dato' Abdull Hamid bin Embong 14.10.2009
6. YA Datuk Helilah binti Mohd Yusof 14.10.2009

Hakim Mahkamah Rayuan

Hakim Mahkamah Rayuan
Bil. Nama Tarikh Pelantikan
1. YA Dato' Mohd Hishamuddin bin Haji Mohd Yunus 15.04.2009
2. YA Datuk Ramly bin Haji Ali 15.04.2009
3. YA Dato' Kang Hwee Gee 15.04.2009
4. YA Dato' Jeffrey Tan Kok Wha 15.04.2009
5. YA Dato' Azhar @ Izhar bin Hj Ma'ah 15.04.2009
6. YA Dato' T.Selventhiranathan a/l Thiagarajah 14.10.2009
7. YA Dato' Tee Ah Sing @ Tee Boon Hooi 14.10.2009
8. YA Datuk Syed Ahmad Helmy bin Syed Ahmad 14.10.2009

Hakim Mahkamah Tinggi

Hakim Mahkamah Tinggi
Bil. Nama Tarikh Pelantikan
1. YA Dato' Haji Mohd Zawawi bin Salleh 14.10.2009
2. YA Tuan Ahmad Zaidi bin Ibrahim 14.10.2009
3. YA Dr. Haji Hamid Sultan bin Abu Backer 14.10.2009
4. YA Tuan Abang Iskandar bin Abang Hashim 14.10.2009
5. YA Puan Nallini a/p Pathmanathan 14.10.2009
6. YA Tuan Mohamad Ariff bin Md Yusof 14.10.2009

Pesuruhjaya Kehakiman

Pesuruhjaya Kehakiman
Bil. Nama Tarikh Pelantikan
1. YA Dato’ Zaleha binti Yusof 05.01.2009
2. YA Datuk Halijah binti Abbas 05.01.2009
3. YA Datuk Nor Bee binti Ariffin    05.01.2009
4. YA Dato’ Mary Lim Thiam Suan 05.01.2009
5. YA Dato’ Umi Kalthum binti Abdul Majid 05.01.2009
6. YA Dato’ Dr. Haji Hassan bin Ab. Rahman   05.01.2009
7. YA Tuan Kamardin bin Hashim 05.01.2009
8. YA Tuan Yaacob bin Haji Md Sam 05.01.2009
9. YA Datin Yeoh Wee Siam 05.01.2009
10. YA Datin Zabariah binti Mohd Yusof 05.01.2009
11. YA Tuan Tarmizi bin Abd  Rahman 05.01.2009
12. YA Dato’ Akhtar bin Tahir 05.01.2009
 13. YA Puan Rhodzariah binti Bujang 05.01.2009
 14. YA Tuan Ravinthran a/l N. Paramaguru 05.01.2009
15. YA Tuan Harmindar Singh Dhaliwal 13.03.2009
16. YA Puan Hadhariah binti Syed Ismail 13.03.2009
17. YA Puan Amelia Tee Hong Geok binti Abdullah 14.08.2009
18. YA Puan Has Zanah binti Mehat 14.08.2009
19. YA Tuan Haji Ahmad Nasfy bin Haji Yasin 14.08.2009
20. YA Dato' Zakiah binti Kassim 14.08.2009
21. YA Dato' Nik Hasmat binti Nik Mohamad 14.08.2009
22. YA Puan Choong Siew Khim 14.08.2009
23. YA Puan Nurmala binti Salim 14.08.2009
24. YA Dato' Asmabi binti Mohamad 14.08.2009
25. YA Puan Siti Khatijah binti S.Hassan 14.08.2009
26. YA Tuan Mohd. Amin Firdaus bin Abdullah 14.08.2009
27. YA Tuan Teo Say Eng 14.08.2009
28. YA Tuan Chew Soo Ho 14.08.2009
29. YA Tuan Anantham a/l V S Kasinather 14.08.2009
30. YA Puan Supang Lian 28.10.2009
31. YA Dr. Prasad Sandosham Abraham 28.10.2009
32. YA Tuan Varghese a/l George Varughese 28.10.2009
33. YA Tuan John Ko Wai Seng 02.11.2009
34. YA Tuan Stephen Chung Hian Guan 02.11.2009
35. YA Tuan Lee Heng Cheong 02.11.2009