Ringkasan 2016

RINGKASAN PELANTIKAN HAKIM MAHKAMAH ATASAN TAHUN 2016
Bil. Hakim Mahkamah Atasan Bilangan Pelantikan
1. Hakim Mahkamah Persekutuan 2
2. Hakim Mahkamah Persekutuan Tambahan 1
3. Hakim Mahkamah Rayuan 9
4. Hakim Mahkamah Tinggi 5
5. Pesuruhjaya Kehakiman 4
  Jumlah 21

Hakim Mahkamah Persekutuan

Hakim Mahkamah Persekutuan
Bil. Nama Tarikh Pelantikan
1. YA Dato’ Balia Yusof bin Haji Wahi 21.03.2016
2. YA Dato' Wira Aziah binti Ali 21.03.2016

Hakim Mahkamah Persekutuan Tambahan

Hakim Mahkamah Persekutuan Tambahan
Bil. Nama Tarikh Pelantikan
1. YA Tan Sri Jeffrey Tan Kok Wha 01.07.2016

Hakim Mahkamah Rayuan

Hakim Mahkamah Rayuan
Bil. Nama Tarikh Pelantikan
1. YA Dato’ Zaleha binti Yusof 21.03.2016
2. YA Datuk Kamardin bin Hashim 21.03.2016
3. YA Dato’ Mary Lim Thiam Suan 21.03.2016
4. YA Datuk Yaacob bin Hj. Md Sam 21.03.2016
5. YA Dato’ Zabariah binti Mohd Yusof 21.03.2016
6. YA Dato’ Hasnah binti Dato’ Mohammed Hashim 21.03.2016
7. YA Tuan Harmindar Singh Dhaliwal 21.03.2016
8. YA Datuk Abdul Karim bin Abdul Jalil 21.03.2016
9. YA Dato’ Asmabi binti Mohamad 21.03.2016

Hakim Mahkamah Tinggi

Hakim Mahkamah Tinggi
Bil. Nama Tarikh Pelantikan
1. YA Puan Siti Khatijah binti S.Hassan 21.03.2016
2. YA Dato’ Mohd Zaki bin Abdul Wahab 21.03.2016
3. YA Tuan Nantha Balan a/l E.S. Moorthy 21.03.2016
4. YA Tuan Abu Bakar bin Jais 21.03.2016
5. YA Dato’ Che Mohd Ruzima bin Ghazali 21.03.2016

Pesuruhjaya Kehakiman

Pesuruhjaya Kehakiman
Bil. Nama Tarikh Pelantikan
1. YA Dato' Khadijah binti Idris 11.01.2016
2. YA Tuan Ismail bin Brahim 16.03.2016
3. YA Dato' Seri Tun Abd Majid bin Tun Hamzah 01.08.2016
4. YA Tuan Azmi bin Abdullah 01.08.2016