Pesuruhjaya Kehakiman

Nama Tarikh Lantikan
 1. YA Dato' Sri Latifah binti Haji Mohd Tahar
 2. YA Dato' Amarjeet Singh a/l Serjit Singh
 3. YA Tuan Awang Armadajaya bin Awang Mahmud
 4. YA Datuk Duncan Sikodol
 5. YA Tuan Muniandy a/l Kannyappan
 6. YA Dr Shahnaz binti Sulaiman
 7. YA Puan Evrol Mariette Peters
 8. YA Tuan Christopher Chin Soo Yin
 9. YA Tuan Ong Chee Kwan
 10. YA Puan Maidzuara binti Mohammed
 11. YA Tuan Mohd Radzi bin Abdul Hamid
 12. YA Datuk Haji Aslam bin Zainuddin
 13. YA Dato’ Norsharidah binti Áwang
 14. YA Dato’ Julie Lack
 15. YA Dato’ Fredrick Indran X.A. Nicholas
 16. YA Tuan Wong Siong Tung
 17. YA Tuan Khairil Azmi bin Haji Mohamad Hasbie
 18. YA Tuan Leonard David Shim
 19. YA Tuan Nadzarin bin Wok Nordin
 20. YA Tuan George Varughese
 21. YA Tuan Quay Chew Soon
 22. YA Tuan Wong Hok Chong
 23. YA Tuan Atan Mustaffa Yussof Ahmad
 24. YA Tuan Anand Ponnudurai
 25. YA Dato' Rohana binti Abd. Malek
 26. YA Tuan Tee Geok Hock
 27. YA Datuk Hajah Zaleha Rose binti Datuk Haji Pandin
 28. YA Dato’ Azhar bin Abdul Hamid
 29. YA Dr. Arik Sanusi bin Yeop Johari
 30. YA Datuk Amirudin bin Abd Rahman
 31. YA Puan Mahazan binti Mat Taib
 32. YA Tuan Bhupindar Singh a/l Gurcharan Singh Preet
 33. YA Puan Alice Loke Yee Ching
 34. YA Tuan Ahmad Murad bin Abdul Aziz
 35. YA Puan Liza Chan Sow Keng
 36. YA Tuan Wan Muhammad Amin bin Wan Yahya
 37. YA Tuan Alexander Siew How Wai
 38. YA Puan Nurulhuda Nur’aini binti Mohamad Nor
 39. YA Tuan Su Tiang Joo
 40. YA Puan Amelati Anak Parnell
 41. YA Puan Norliza binti Othman
 42. YA Tuan Hasbullah bin Adam
 43. YA Dato’ Sri Shamsulbahri bin Haji Ibrahim
 44. YA Tuan Roslan bin Mat Nor
 45. YA Puan Julia binti Ibrahim
 46. YA Dato’ Mohd Arief Emran bin Arifin
 47. YA Dr. John Lee Kien How @ Mohd Johan Lee
 48. YA Puan Adlin binti Abdul Maji
 49. YA Datuk Abazafree bin Mohd Abbas
 • 03.05.2019
 • 03.05.2019
 • 03.05.2019
 • 03.05.2019
 • 03.05.2019
 • 03.05.2019
 • 03.05.2019
 • 03.05.2019
 • 03.05.2019
 • 03.05.2019
 • 03.05.2019
 • 28.11.2019
 • 28.11.2019
 • 28.11.2019
 • 28.11.2019
 • 28.11.2019
 • 28.11.2019
 • 28.11.2019
 • 28.11.2019
 • 28.11.2019
 • 28.11.2019
 • 28.11.2019
 • 28.11.2019
 • 28.11.2019
 • 03.01.2020
 • 03.01.2020
 • 10.07.2020
 • 10.07.2020
 • 10.07.2020
 • 10.07.2020
 • 10.07.2020
 • 10.07.2020
 • 10.07.2020
 • 10.07.2020
 • 10.07.2020
 • 10.07.2020
 • 10.07.2020
 • 03.08.2020
 • 01.09.2020
 • 01.04.2021
 • 01.04.2021
 • 01.04.2021
 • 01.04.2021
 • 01.04.2021
 • 01.04.2021
 • 01.04.2021
 • 01.04.2021
 • 01.04.2021
 • 21.05.2021